Pet name

네오 포르테 STD (NeoForte STD)

 

  기  종  명

 SL125G_k4

  삽화 모음

:

부품 형상을 알면 여기에서 그림으로 찾을 수 있습니다

   개정 일자

 

:

 

2020.04.13

 블록별 파트리스트 - 부품이 있는 곳(블록)을 알면 아래의 블록 번호를 클릭하여 부품정보를 바로 볼 수 있습니다.

 [ 엔진 블록 ]

 [ 후레임 블록 ]

    E-01 : 팬 커버 / 슈라우드

    E-02 : 실린더 헤드 커버
    E-03 : 실린더 헤드 / 밸브
    E-04 : 캠 샤프트

    E-05 : 캠 체인 / 텐셔너

    E-06 : 실린더
    E-07 : 라이트 크랭크 케이스 커버
    E-08 : 제네레이터
    E-09 : 오일 펌프
    E-10 : 스타팅 모터

    E-11 : 레프트 크랭크 케이스 커버
    E-12 : 드라이브 페이스
    E-13 : 드리븐 페이스 
    E-14 : 트랜스미션
    E-15 : 라디에이터 / 라디에티터 호스

    E-16 : 라이트 크랭크 케이스
    E-17 : 레프트 크랭크 케이스
    E-18 : 크랭크 샤프트 / 피스톤 
    E-19 : 쓰롯틀 바디

    F-01 : 헤드라이트
    F-02 : 스피도메터
    F-03 : 핸들 그립 / 스위치 / 케이블
    F-04 : 마스터 실린더
    F-05 : 스티어링 핸들 / 핸들  커버

    F-06 : 후론트 커버 / 인너 박스
    F-07 : 후론트 휀더

    F-08 : 스티어링 스템
    F-09 : 후론트 포크
    F-10 : 브레이크 캘리퍼

    F-11 : 후론트 휠
    F-12 : 리어 휠 / 파킹 브레이크
    F-13 : 시트 / 백 레스트
    F-14 : 플로어 사이드 커버 / 언더 커버
    F-15 : 휴엘 탱크

    F-16 : 배터리
    F-17 : 러게지 박스
    F-18 : 센터 커버 / 보디 커버
    F-19 : 에어 크리너
    F-20 : 익죠스트 머플러

    F-21 : 스탠드
    F-22 : 리어 쿠션
    F-23 : 후론트 윙커
    F-24 : 리어 윙커
    F-25 : 리어 콤비네이션 라이트 / 리어 휀더

    F-26 : 와이어 하네스 / 이그니션 코일
    F-27 : 후레임 보디
    F-28 : 공구
    F-29 : 마크